Senin, 08 April 2013

Mikaweruh Pedaran jeung Kalimah Refleksif sarta Kalimah Resiprokatif

Pedaran dina basa Indonesia disebut oge Eksposisi, nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanana jeung gunana. Wacana pedaran ditujukeun pikeun ngajembaran pangaweruh hiji jalma, nu sakapeung disebut oge wacana prosedural.
Disebut wacana prosedural kulantaran dina eta wacana ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean, upamana wae : 
1. Resep kueh, 
2. Resep kadaharan, 
3. Cara nyieun karajinan tina sampah organik, jsb. 

Aya rupa-rupa teknik anu bisa dipake dina nyusun wacana eksposisi, nyaeta : 
1. Identifikasi 
2. Babandingan 
 3. Ilustrasi 
4. Klasifikasi 
5. Definisi 
6. Proses 

Conto pedaran : 
Kasenian Daerah Indonesia teh kaasup nagri anu beunghar ku budaya, hususna budaya daerah, saban seler bangsa, anu nyicingan rebuan pulo di Indonesia, mibanda kabudayaan sewang-sewangan. Diantarana kasenian daerah. Naon ari kasenian daerah teh? Tangtu bae, kasenian anu lahir sarta hirup di daerah. Ieu kasenian teh perlu diipuk jeung di mekarkeun lantaran mangrupa salah sahiji kakayaan bangsa. Kasenian daerah anu hirup, dipikawanoh, tur dipikaresep ku seler bangsa kabeh, sarta anu nyiptakeunana disebut kasenian nasional. Jadi, kasenian daerah teh mangrupa unsur pangwangun kasenian nasional. Kasenian Jaipongan umpamana, ieu kasenian asal Jawa Barat teh geus jadi kasenian nasional. Lain bae urang Sunda nu mikaresep Jaipongan teh, tapi oge dipikaresep ku bangsa lain. Lamun ditalungtik kasenian Sunda teh kacida lobana. Tapi dina wanci kiwari kasenian Sunda teh nungtut ngurangan, lantaran generasi ngora teu ngilu neruskeun miara kasenian. Kasenian Indonesia teh loba, misalna bae : wayang golek, jaipongan, cianjuran, angklung, calung, kendang penca, ketuk tilu, kuda lumping, reog, sandiwara, longser, kakawihan, kawih, jeung dombret. Eta kasenian Sunda nu ditataan teh karek anu kacatet wungkul. 

  Babaran Kecap 
1. Saban seler : unggal jalma 
2. Sewang-sewangan : masing-masing 
3. Diipuk : dipupuk 
4. Ditalungtik : ditilik, diperhatikeun 
5. Wanci kiwari : waktu ayeuna 
6. Bangsa deungeun : bangsa ti nagara lain

0 komentar:

Posting Komentar